\
รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
QA Educ.
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคคลในองค์กร

  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

Udomsak Pornonsoonk

Educational Supervisor
Email : udomsakpor@gmail.com
Tel : 084-6018267

Panya Sriboonreung

Educational Supervisor
Email : bannok96@gmail.com
Tel : 081-2611422

Varissara Chernchom

Educational Supervisor
Email : well.waris@gmail.com
Tel : 081-5441794
บุคลากรอื่นๆ
[ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ] [ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ] [ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ] [ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการศึกษา ] [ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ] [ กลุ่มงานเลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ] [ รอง ผอ.สพป.อด.2 (รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ) ] [ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ]
 
Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2