รายงานผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน อำเภอ กลุ่มเครือข่าย ผู้เข้าสอบ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 51.74 33.72 37.03 38.71 40.30  
1 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 4 63.00 61.00 56.00 52.50 58.13                    
2 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอ วังสามหมอ4 10 65.30 49.40 55.20 53.20 55.78                    
3 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปี เวียงคำ 11 65.45 37.09 66.91 52.36 55.45                    
4 บ้านดงกลาง วังสามหมอ วังสามหมอ3 10 71.10 55.20 51.20 41.40 54.73                    
5 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ4 19 60.68 47.47 60.00 49.05 54.30                    
6 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุ หัวนาคำ 14 61.50 45.43 55.43 47.71 52.52                    
7 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ วังสามหมอ4 12 58.42 51.83 51.00 41.33 50.65                    
8 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 7 60.57 41.43 51.43 47.14 50.14                    
9 บ้านวาปี กุมภวาปี พันดอน 9 55.22 49.56 44.89 42.00 47.92                    
10 บ้านดงน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 13 56.08 43.54 50.46 40.77 47.71                    
11 บ้านนายูง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 18 52.67 26.44 56.44 54.67 47.56                    
12 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี พันดอน 15 53.07 40.00 52.00 44.13 47.30                    
13 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 13 55.92 44.15 50.46 37.23 46.94                    
14 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ วังสามหมอ2 5 57.20 43.60 44.80 41.60 46.80                    
15 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง1 18 58.22 44.78 40.00 43.44 46.61                    
16 บ้านปะโค กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 26 54.15 46.31 48.46 37.31 46.56                    
17 บ้านท่ายม หนองแสง หนองแสง2 12 47.67 37.33 60.00 40.83 46.46                    
18 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี แชแล 12 58.67 29.00 59.33 37.67 46.17                    
19 บ้านนาฝาย หนองแสง หนองแสง2 11 51.00 41.64 49.09 41.27 45.75                    
20 ทับกุงประชานุกูล หนองแสง หนองแสง1 40 56.35 44.70 36.60 41.95 44.90                    
21 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาค สามพาดอุ่มจาน 7 57.29 39.43 43.43 39.43 44.90                    
22 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง" กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 10 45.40 45.60 54.00 34.20 44.80                    
23 บ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง1 13 60.38 30.92 44.00 43.08 44.60                    
24 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง หนองแสง2 19 52.68 37.26 47.58 39.89 44.35                    
25 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาค นาม่วง 16 61.75 24.25 42.00 47.13 43.78                    
26 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 22 49.55 30.73 37.09 57.45 43.71                    
27 บ้านแสงสว่าง หนองแสง หนองแสง2 18 51.79 30.33 44.42 47.00 43.39                    
28 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปี หนองหว้า 9 58.89 34.00 36.44 42.00 42.83                    
29 บ้านกุดจิก กุมภวาปี หนองหว้า 6 56.83 25.00 42.67 37.00 40.38                    
30 บ้านคำน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ3 7 52.14 36.00 29.71 42.29 40.04                    
31 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 14 56.43 34.00 29.71 39.57 39.93                    
32 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง หนองแสง1 14 56.36 23.86 36.29 42.57 39.77                    
33 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 17 57.35 29.65 32.94 36.59 39.13                    
34 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 16 57.56 29.50 27.25 40.75 38.77                    
35 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาค นาม่วง 21 50.52 25.52 41.33 36.19 38.39                    
36 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 18 52.17 31.78 30.67 38.89 38.38                    
37 บ้านนาเหล่า โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 9 50.78 31.11 28.44 42.22 38.14                    
38 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 12 47.42 37.67 28.33 38.33 37.94                    
39 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 15 51.80 38.27 26.93 33.33 37.58                    
40 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ วังสามหมอ3 18 39.33 32.78 47.11 30.22 37.36                    
41 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี เชียงแหว 15 59.00 29.60 22.67 36.93 37.05                    
42 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ3 10 42.60 37.20 28.80 37.00 36.40                    
43 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 14 52.50 25.29 26.86 37.86 35.63                    
44 บ้านกุดขนวน โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 21 49.29 26.38 21.71 42.29 34.92                    
45 บ้านหนองโก โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 6 37.40 27.67 42.40 28.33 33.95                    
46 บ้านหนองกุง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 6 47.00 23.67 32.00 33.00 33.92                    
47 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 15 49.40 25.60 25.07 31.07 32.79                    
48 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 13 48.15 24.00 26.46 32.31 32.73                    
49 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ1 7 45.86 27.14 23.43 34.00 32.61                    
50 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ1 27 49.48 25.11 23.52 31.41 32.38                    
51 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 20 46.25 28.20 22.20 32.60 32.31                    
52 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 5 46.80 22.80 22.40 34.80 31.70                    
53 ชุมชนจำปี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 14 40.57 29.29 26.57 30.29 31.68                    
54 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ1 7 41.29 28.29 24.57 30.00 31.04                    
55 บ้านม่วงดง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 4 47.25 19.50 25.00 31.50 30.81                    
56 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 11 43.18 27.64 21.82 28.73 30.34                    
57 บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 44 43.41 25.91 22.73 28.64 30.17                    
58 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 16 41.38 25.63 23.50 29.50 30.00                    
59 บ้านเชียงแหว กุมภวาปี เชียงแหว 11 40.45 24.55 21.82 29.45 29.07                    
60 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 25 37.80 26.56 21.44 29.52 28.83                    
61 บ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ1 11 40.91 26.55 20.36 26.73 28.64                    
                         
                         
คะแนน O-Net  ม.3 ปี 2561 สพป.อด.2, สพฐ., ประเทศ                          
                         
  สพป.อด.2 สพฐ. ประเทศ                          
ไทย 40.91 55.04 54.42                          
อังกฤษ 26.55 29.1 29.45                          
คณิต 20.36 30.28 30.04                          
วิทย์ 26.73 36.43 36.1                          
รวมเฉลี่ย 28.64 37.71 37.50                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
คะแนน O-NET ม.3 สพป.อด.2  ปี 2559-2560                          
                         
  ปี2559 ปี2560 ปี2561                          
ไทย 51.44 47.65 40.91                          
อังกฤษ 34.56 37.29 26.55                          
คณิต 40.81 42.41 20.36                          
วิทย์ 41.87 41.60 26.73                          
รวมเฉลี่ย 42.17 42.24 28.64                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
4102
[รายงานนี้ออกโดยระบบรายงานอัตโนมัติ :RPS] หน้า 5 จาก
5