\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม สิ่งดีดี ที่โรงเรียน
หมวดหมู่ นิเทศออนไลน์
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม ศน.สุริยนต์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่ 26/6/2018

บทคัดย่อวิจัย

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
การวิจัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ .....

รายงานการวิจัย การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทำขึ้นในส่วนของงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ของรัฐบาลยุคปัจจุบัน (คสช.) ซึ่งผู้ทำวิจัยเป็นผู้รับช่วงทำวิจัยต่อจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๙ ที่ย้ายไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ตามเค้าโครงวิจัยเดิมที่ศึกษานิเทศก์เจ้าของเดิมทำไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวนโยบาย คู่มือ กฏหมายและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวมทั้งปรึกษาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วดำเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ส่วนนวัตกรรมของโครงการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสร้างและดำเนินกระบวนต่างๆ ตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ด้วยดีอยู่แล้ว ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ โดยนำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างในกูเกิ้ลฟอร์มให้กลุ่มตัวอย่างได้ ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แล้วจึงรวบรวมมาแปลผลอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของเขตพื้นที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมที่ร้องขอความช่วยเหลือ ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามบนระบบออนไลน์ และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าว ในที่นี้ที่ทำให้รายงานการวิจัยเล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทย ต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม และต่อทุกๆ ท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้า แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับงานการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบของท่าน ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้


ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
เอกสารการนิเทศ [252]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา [194]
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๒ สพป.อด.๒ [275]
เกียรติบัตร [3506]
วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [335]

โพสต์เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561
โพสต์โดย :

Administrator
เปิดอ่าน : 335 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2