\

รายการหลัก
หน้าแรก
สื่อ/นวัตกรรม(หมวดหมู่)
สื่อ/นวัตกรรม(ประเภท)
บุคลากรในกลุ่ม
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิเทศออนไลน์
การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
Tablet
Quality assurance
Evaluation
eDLTV
 

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ประเภทของสื่อ/นวัตกรรม Courseware
หมวดหมู่ Evaluation
เจ้าของสื่อ/นวัตกรรม อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
ช่วงชั้นที่ 20 ระดับชั้น ไม่จำกัดระดับชั้น
วันที่เผยแพร่


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ โรงเรียน บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้ศึกษาค้นคว้า อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ ปีที่ทำการพิมพ์ 2561 .....

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้ศึกษาค้นคว้า อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ ปีที่ทำการพิมพ์ 2561 บทคัดย่อ การประเมินโครงการครั้งมีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตที่ได้รับ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการน้อมนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดังนี้ ครูผู้สอน จำนวน 3 คน นักเรียนจำนวน 37 คน และผู้ปกครองจำนวน 40 คน รวมทั้งหมด 80 คนใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามเพื่อสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน พบว่าจากการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลที่ได้รับ ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดการประเมิน สรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเห็นเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ( =4.18) ด้านผลที่ได้รับ ( = 3.96) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( = 3.92) และด้านสภาพแวดล้อม ( =3.65) ตามลำดับ 2. จากการศึกษาพบว่าโครงการน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียน บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทางโรงเรียนควรพัฒนาปรับปรุงโครงการดังนี้ 2.1 การบริหารโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สอดแทรกการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีกิจกรรมที่หลากหลายอื่นๆอีก เช่น กิจกรรมการลูกพืชผักสวนครัว การปลูกสมุนไพรท้องถิ่น 2.2 โรงเรียนควรสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ในการส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืนต่อไป 2.3 โรงเรียนควรมีการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอน นักเรียน ชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ เพื่อส่งเสริมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 
 
  รูปภาพประกอบสื่อ/นวัตกรรมนี้

คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
คำบรรยายภาพ

ไม่มีความเห็น
 
 

ข้อมูลในหมวดเดียวกัน
RT...ความสามารถด้านการอ่าน ป.1 [32]
คะแนนสอบONET [30]
LAS [89]
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ [189]
NT2558 [715]

โพสต์เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2562
โพสต์โดย :

อัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์
เปิดอ่าน : 715 / 0 ความเห็น
คะแนนVote
-ไม่มีผลโหวต-

 

Learning Gateway
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2