จุดเน้น สพฐ. ที่ 2.3.2 ปี 2565

จุดเน้น สพฐ.
วิธีการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
2.3.2 จุดเน้นที่ 4
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำ
กรอบหลักสูตร รวมทั้ง
จัดกระบวนการ เรียนร
ู้ทางประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ “เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และตลาด” : คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเน้นที่ 4
โดยมี
1. วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม
1) แจ้งโรงเรียนให้แจ้งบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรมตามกำหนดการฯ  ของ สพฐ.
2) นิเทศ ติดตาม ระหว่าง-หลังการอบรม
3) นิเทศ ติดตาม การนำไปใช้จัดการเรียน
การสอนกับนักเรียน
4) เขียนโครงการเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ
ในลำดับต่อไป
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
    0  ทุกขนาด
    /   ไม่ครบทุกขนาด (เลือกได้มากกว่า  1 ขนาด) 
    0  ขนาดเล็ก
    /   ขนาดกลาง
    0  ขนาดใหญ่
    0  ขนาดใหญ่พิเศษ

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายของ สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
มีกลุ่มตัวอย่าง แยกตามระดับชั้น ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย : นักเรียน 64 คน ครู 5 คน
(คุณครูสุวิมล
ธรรมโส : อบรมกับ สนวก. สพฐ.)
2. ระดับประถมศึกษา : นักเรียน 214 ครู 12 คน
(ช.1 คุณครูเกษร ด่างเกษี / ช.2 รอง ผอ.สมพิศ
แรงน้อย : อบรมกับ สนวก. สพฐ.)

เชิงคุณภาพ
1. ครูรู้แหล่งสื่อ ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
2. นักเรียนสามารถสืบค้น ใช้อุปกรณ์ Hardware
และ Software  ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้

ปัญหา
1. ยังไม่มีแนวดำเนินการจาก สพฐ.ชัดเจน
2. เพิ่งได้รับคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
จาก สพฐ. ยังไม่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
กับนักเรียน
3.เนื่องจากอยู่ในภาวะการณ์แพร่เชื้อ COVID-19 จึงไม่มีนักเรียนระดับปฐมวัย มาทดใช้นวัตกรรม
ประกอบการ สอน ส่วนระดับประถมศึกษา
นักเรียนกำลังทดลอง ใช้นวัตกรรม
ข้อเสนอแนะ

1. สพฐ.จัดทำคู่มือแนวดำเนินการตามนโยบายให้
สพป./สพม. และโรงเรียน
2.ให้เวลาโรงเรียนต้นแบบทดลองใช้นวัตกรรมก่อน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน ก่อนขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆ

1. App  Line
...........
2.หนังสือ สพฐ.
ที่ 04008/...ลว
13 ม.ค. 65
..........
3. หนังสือ สพป.
อด.2 ที่ ศธ.04177
/224 ลว 1 ก.พ. 65
...........
4. รายละเอียด/
การสมัคร
ร่วมกิจกรรม
.........
5. โครงการของ สพป.อด.2
.......

   
HOME