HISTORY KAMKHAN DATA_LOCAL HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง ขนาด
                  เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี
(ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ และอำเภอประจักษ์สิลปาคม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ของ
จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ห่างจาก จากตัวจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 43 กิโลเมตร รวมขนาดพื้นที่ในเขตบริการ   2,37.72 ตารางกิโลเมตร
อำเภอ
พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
กุมภวาปี
660.00
โนนสะอาด
424.91
ศรีธาตุ
512.00
วังสามหมอ
272.00
หนองแสง
359.00
ประจักษ์ศิลปาคม
144.81
รวม
2,372.72
อาณาเขต
                  
ทิศเหนือ          จดอำเภอหนองหาน อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
                  ทิศใต้             จดกับอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกระนวน อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดอุดรธานี
                  ทิศตะวันออก     จดกับอำเภอคำม่วง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศตะวันตก       จดกับอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สภาพภูมิศาสตร์
                ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆ ในพื้นที่เนินจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ปอ มันสัมปะหลัง ถั่ว ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ
   พื้นที่ราบใช้ปลูกข้าว พื้นที่ราบลุ่มใหญ่รอบบริเวณหนองหานกุมภวาปี เป็นเพาะปลูกข้าวหลัก ริมขอบหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีใช้
   เพาะปลูกไม่ได้ บางปีรอบบริวณหนองหานเกิดน้ำท่วมพื้นที่นาต่อกันหลายวันทำให้ต้นข้าวตาย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำปาวเป็นแหล่งปลูกข้าว
  รองลงไป พื้นที่ร้อยละ ประมาณ 80 ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และประโยชน์ทางเกษตรกรรม อื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ
  ชุมชนตลอดแนวลำน้ำปาวทำการประมงน้ำจืด สภาพป่าพอหลงเหลือ ให้เห็นบ้างแต่อยู่ในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถุกทำลายด้วยฝืมือมนุษย์
  มีวนอุทยานแห่งชาติฝอยลม บนภูพานคำเทือกเขาภูพานน้อยในอำเภอหนองแสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเทือกเขาในอำเภอวังสามหมอ
  ในอำเภอวังสามหมอรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนครมีสภาพป่าเป็นป่าในเขตร้อนแต่ก็ถูกทำลายจนหลงเหลือสภาพป่าน้อยเต็มที
สภาพภูมิอากาศ
                สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูฝนฝนตกชุกราวในเดือนกันยายน บางปีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและแห้ง
  หนาวจัดในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งอากาศแล้งจัด ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชินชากับคนอีสานไปแล้ว
การปกครอง
         แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
จำนวนประชากร
               มีจำนวนประชากรทั้งหมด 326,009 คน แยกเป็น เพศชาย 100,185 คน เพศหญิง 97,580 คน ความหนาแน่นประชากร
  137.40 คน    ต่อตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายเพศ และรายอำเภอ ดังนี้
อำเภอ
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
กุมภวาปี
63,956
64,288
128,244

ข้อมูล
1 มิ.ย.2547
ศน.สุริยนต์
รวบรวมจาก
ศุนย์ข้อมูล
แต่ละอำเภอ

โนนสะอาด
24,698
24,415
49,113
ศรีธาตุ
24,242
23,699
47,941
วังสามหมอ
25,487
24,170
49,657
หนองแสง
13,305
12,979
26,284
ประจักษ์ศิลปาคม
12,453
12,317
24,770
รวม
164,141
161,868
326,009

                                            ที่มา..ศูนย์ข้อมูลที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี.....ศน.สุริยนต์..ผู้รวบรวม************************ กลับหน้าแรก