Quality Webmaster
Curriculum Admist
Media Secretary
Evaluation Assurance Supervision
Mathematics
Thai Science Social Health & Physical Education Art Career Foreign Early_Child Special_Edu Activity
Address
NEWS365
การแข่งขันทักษะวิชาการ
NEWS367
การนิเทศติดตามโรงเรียน
สพป. อด.๒ ปี ๒๕๕๙ ในกลุ่มโรงเรียนวังสามหมอ ๓
ระหว่างวันที่ ๔-๕ ต.ค.. ซึ่งห่างไกลจาก สพป.อด.๒
ณ โรงเรียนในอำเภอศรีธาตุ มากที่สุด สภาพภูมิศาสตร์
ในภาพเป็น กลุ่มสาระ กพอ. เป็นภูเขา หุบเขา
..ดูบรรยากาศ................คลิก CLICK ดูบรรยากาศ....................คลิก NEWS367
       
NEWS368
การนิเทศติดตาม
News369
การนำเสนอ Best Practice
ณ โรงเรียนของศึกษานิเทศก์ การจัดการศึกษาทางไกล
ในช่วงปลายภาคเรียน ของโรงเรียนในเขตตรวจ ๑๐
เพื่อรับทราบสภาพ ปัญหา ณ. จ. หนองคาย เพื่อคัดเลือก
ความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนสำหรับศึกษาดูงาน
.ดูบรรยากาศ..............คลิกNEWS368 ..ดูบรรยากาศ...................คลิก NEWS370
       
News370
การศึกษาดูงาน ร.ร. นานาชาติ
การอบรมบุคลากรในโครงการ
ของคณะ ผอ.ร.ร. ,ครู พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษาของ สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออก-
สพป.อุดรธานี ๒ ณ จ.ชลบุรี เฉียงเหนือ ๑๗-๑๙ ธ.ค. ๕๙
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ ร.ร. ณ โรงเรียนหนองโตงฯ จ.สุรินทร์
ในสังกัดให้จัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดย ศูนย์วิจัยคณิตฯ ม.ขอนแก่น
ดูบรรยากาศ....คลิกดูภาพ......NEWS370 คลิกดูบรรยากาศ...................NEWS360
Intensive_Data
Map_Area service
Quantitative_data
Quality
Group/School
Vision
Administ_Plan
Edu_Supervisor
Project
Calender
Tool
ARC
MRCUD2
   
เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒
นำ External Hard Drive ขนาดความจุ 2 Trb
มาสำเนาสื่อ DLIT ได้ที่ ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------****

 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------****

กำลังปรับปรุงเเว็บ ครับผม
ศน.สย.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------****
 
Nited_Online
Sinrapa
 
MOE
OBEC
LAEUD2
Goverment
Thai University
Inter_University
SCHOOL_LAEUD2
NIETS
IPST
ETC