HOME
Start
442

443

444
437
438
439
440
441
445
436
End

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในช่วงปลายภาคเรียน

โรงเรียนในสังวกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
ก.พ. 2566

 

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านโนนมะข่า
ไม่ได้แวะนานหลายปี

 

นิเทศครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้น ป.4 ร.ร.อนุบาลกุมภวาปี

 

 

 

ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง ตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน

 

 

 

ตลาดนัด ร.ร.บ้านโคกผักหวาน

 

นิเทศครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้น ป.4
ร.ร.บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี


 

นิเทศครูผู้สอนสังคมศึกษา ชั้น ป.4 ร.ร.บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ทำหน้าที่ ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET สนามสอบ
ร.ร.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ

ทำหน้าที่ ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET สนามสอบ
ร.ร.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาต

ทำหน้าที่ ตัวแทนศูนย์สอบ O-NET สนามสอบ
ร.ร.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาต

 

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ
ร.ร.บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

 

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านดูนเลา

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านห้วยวังปลา

 

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

 

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.ชุมชนจำปี

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านโคกน้อย

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านป่าหวาย

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านกุดนาค้อ

เยี่ยมนิเทศ การสอบ RT ป.1 ณ ร.ร.บ้านกุดนาค้อ

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad
ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad
ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad
ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad
ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

นิเทศการจัดการเรียนรู็ ด้วย I-pad
ณ ร.ร.บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาดีโคกกลาง

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาดีโคกกลาง

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาฝาย

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาฝาย (Active Learning)

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาฝาย (Active Learning)

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาฝาย (Active Learning)

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ
ณ ร.ร. บ้านนาฝาย (Active Learning)

 

ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ ณ ร.ร. บ้านหนองบัว

  
  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในช่วงปลายปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการนิเทศ หลายอย่าง ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษา
ขั่นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน-เขียน (RT) ชั้น ป.1 การติดตามการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์และ นโยบายของ สพป.อุดรธานี เขต 2 และ สพฐ. นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ติดตามเฉพาะ เรื่อง ของศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ ได้แก่
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ก ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะรรม การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล
(Digital for Learning) ซึ่งมีบรรยากาศการนิเทศ ดังที่นำเสนอ ซึ่งบางกิจกรรม ยังดำเนินการ ยังไม่ครบกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งจะต้องดำเนินการ ต่อไป ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และทำกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย ...

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม