HOME
Start
432

423

434
427
428
429
430
431
435
436
End

การนิเทศ  ติดตาม   ประเมินผลการจัดการศึกษา  หลากหลายรูปแบบ ช่่วงปลายเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ สพม.อุดรธานี (อ.กุมภวาปี)
มีนาคม 2565

 

ร่วมกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านเมืองปัง อ.ประจักษ์ศิลปาคม

คณะครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร่วมกิจกรรม
เตรียมการก่อนการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

คณะครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร่วมกิจกรรม
เตรียมการก่อนการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

 

วัสดุ อุปกรณ์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่นำมาร่วมกิจกรรม

 

คณะครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร่วมกิจกรรม
เตรียมการก่อนการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

คณะครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร่วมกิจกรรม
เตรียมการก่อนการประเมิน ร.ร.พระราชทาน

 

กิจกรรมวันประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ณ   โรงเรียนบ้านเมืองปัง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย

 

 

 

คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน

 

 

 

 

ศน.สพป.เลย 1 หนึ่งในคณะกรรมการประเมิน(ซ้ายสุด)
ถ่ายรูปร่วมกับ ศน. และ รอง ผอ. สพป.อด.2

ผอ.ไมตรี   กุสโร ผอ.ร.ร.บ้านเชียงแหว
กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน
โรงเรียนคุณภาพชุมชน

 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านเชียงแหว

 

 

ผอ./ รอง ผอ /ศน. สพป.อุดรธานี เขต 2 ถ่ายรูปร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเชียงแหว

 

ผอ.ร.ร.ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
(ในภาพ ผอ. ปัญญา พิพัฒษ์   ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ )

 

ผอ.ร.ร.ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
(ในภาพ ผอ. อัศเรศร    ร.ร.บ้านโนนแสวง )

 

ผอ.ร.ร.ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
(ในภาพ ผอ. พัฒนา    ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม )

 

คุณครู จาก ร..ร.ใน อ.ประจักษฯ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
(ในภาพ คุณครูทวี    ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า )

 

ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ .ร.ร.ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
ร่วมสังเกตการณ์ อยู่ด้านหลัง ห้องประชุม

ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ ทีมเคลื่อนที่เร็วด้านคุณธรรม
(RT : Rolving Team ) ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว
โรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด สพม.อุดรธานี
ในภาพ ที่ ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม อ.กุมภวาปี
นักเรียนกำลังนำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

 

ผอ.ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม กล่าวต้อนรับและ
ให้ข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียน

เอกสาร หลักฐาน ประกอบการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ที่ เสอเพลอพิทย์

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม
ที่ ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อ.กุมภวาปี

 

 

การจัดนิทรรศการนำเสนอ เอกสาร หลักฐาน
ผลงานครู นักเรียน สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
ประกอบการประเมินครูผู้ช่วย ที่ ร.ร.บ้านนาม่วง

 

ศึกษานิเทศก์ สนทนากับนักเรียน

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประกอบการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ใน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ประจักษ์ฯ ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

 

การเก็บรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ประจักษ์ฯ ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน. ครั้งที่ 1/2565

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ RT ชั้น ป.1
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ RT ชั้น ป.1
ประจำปีการศึกษา 2564

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ RT  ชั้น ป.1
ประจำปีการศึกษา 2564

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ RT ชั้น ป.1
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

 

การเยี่ยม นิเทศ การสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2564

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ในช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 ซึ่งปีการศึกษานี้ นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนมากนัก
กิจกรรมการเรียนส่วนมากจะเรียนอยู่ที่บ้าน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาในทุกรูปแบบ
จึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปใช้้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ส่งเสริม งานการศึกษา
ในส่วนรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ ของบุคลากรแต่ท่าน ในปีการศึกษา ต่อๆ ไป ....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม