HOME
Start
422

423

424
427
428
419
420
421
425
426
End
การนิเทศติดตามและประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่, บ้านกอก สพป.อด.2
และ โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อด.3
8-9 ตุลาคม 63

การเซิ้งพื้นเมือง ของท่านผู้ปกครอง
ต้อนรับผู้มาร่วมงาน

 

ท่าน ชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อด.2 ประธานในพิธี

นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

 

ท่าน รอง ผองสพป.อด.2 กล่าวเปิดงาน

ศน. กับ น.ร. โคกกลางหนองแวงใหญ่

นักเรียนรำอวยพร

 

การเล่านิทานคุณธรรม

 

การแสดงละครคุณธรรม

 

นักเรียนนั่งชมการแสดง

 

นักเรียนนั่งชมการแสดง

 

อ. ดร.สมปอง สนทนากับนักเรียน
นำเสนอโครงงานคุณธรรม

ศน.สพป.อด.3 มาร่วมสังเกตการณ์


นักเรียน โรงเรียนบ้านกอก มาต้อนรับผู้มาเยือน

 

การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ของโรงเรียนบ้านกอก

ผอ.ร.ร.บ้านกอก แนะนำผู้มาเยือน

 

บู้ทโครงงานคุณธรรม บ้านกอก

ศาสนพิธี ของ นักเรียนบ้านกอกนักเรียน บ้านกอก นำเสนอโครงงานคุณธรรม

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม

ผลผลิตที่ นักเรียนบ้านกอก นำมาจำหน่ายอ.สมปอง สนทนากับ นักเรียนบ้านกอก


การนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของ ร.ร.บ้านศาลา สพป.อด.3

จนท.ศูนย์คุณธรรม ฟังการนำเสนอข้อมูล
โรงเรียนบ้านศาลา


การนำเสนอโครงงานคุณธรรม ของ น.ร.บ้านศาลา
ศน.สพป.อด.2 กับ น.ร สพป.อด.3

อ.สมปองให้คำแนะนำโครงงานคุณธรรม
กับคุณคร ร.ร.บ้านศาลาอ.สมปองให้คำแนะนำโครงงานคุณธรรม
กับคุณคร ร.ร.บ้านศาลา


ท่าน ศน.สพป.อย.2 ห้คำแนะนำโครงงานคุณธรรม
กับคุณครู ร.ร.บ้านศาลา

จนท. ศูนย์คุณธรรม พบปะกับนักเรียน บ้านศาลาจนท. ศูนย์คุณธรรม พบปะกับนักเรียน บ้านศาลา

แปลกแต่จริง โรงเรียนนี้ ไม่ตัดหญ้าในสนาม
เพราะเหลือไว้ให้ผู้ปกครอง เกี่ยวไปให้วัว ควาย  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมที่ปรึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
โดยในจังหวัดอุดรธานี วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้นิเทศโรงเรียนสันติธรรมวิทยา (เอกชน) วันที่ 8 ตุลาคม 63 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
และโรงเรียนบ้านกอก สพป.อุดรธานี เขต 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นิเทศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย และโรงเรียนรบ้านศาลา สพป.อด.3
มีบรรยายกาศการนิเทศ......ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม