HOME
Start
422

413

414
417
418
419
420
421
415
416
End
การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน
10-11 ก.ย. 2563

 

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมกับคณะครู
ร.ร.บ้านเมืองปัง

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมกับคณะครู ร.ร.บ้านเมืองปัง

 

 

สังเกตการสอน คุณครูโรงเรียนบ้านเมืองปัง

 

หนองหานกุมภวาปี ในฤดูฝน
เส้นทางสู่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านโพนทอง

 สังเกตการสอนคุณครู ร.ร.บ้านโพนทอง

ศึกษานิเทศก์ สังเกตการสอนคุณครู
ร.ร.บ้านโพนทอง

 นักเรียน ชั้น ป.๑ ร.ร.บ้านโพนทอง
ทำกิจกรรมการเรียนรู้

 

ศึกษานิเทศก์ พบปะกับคณะครูุโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

 

ศึกษานิเทศก์ สังเกตการสอน คุณครูโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

 

 

สังเกตการสอน
คุณครูโรงเรียนบ้านอุ่มจานศึกษานิเทศก์ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 

สังเกตการสอน ที่ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

คุณครู ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงฯ กำลังสอน

สื่อ เทคโนโลยีที่ คุณครูใช้

 ศึกษานิเทศก์ พบ ผู้บริหารและคุณครู
ร.ร. บ้านห้วยสามพาดฯ.

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ

คุณครู ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ กำลังสอน

 

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านสะอาดนามูล

 

 

การจัดการเรียนรู้ ที่ ร.ร.บ้านสะอาดนามูล

ศึกษานิเทศก์ พบปะ กับ คณะครูที่ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

 

ศึกษานิเเทศก์ สนทนากับนักเรียน
ที่ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

ศึกษานิเเทศก์ สนทนากับนักเรียน
ที่ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

การสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ณ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้จัดทำโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้ให้ศึกษานิเทศก์ แต่ละท่านไปนิเทศฯ โรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน และนิเทศทุกเรื่องที่เกี่ยวกับด้านวิชาการ.....
.....ซึ่งมีบรรยากาศ ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม