HOME
Start
422

413

414
417
418
419
420
421
415
416
End
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง Hard ware DLTV
โรงเรียนบ้านนาแบก  ต.เวียงคำ  อ.กุมภวาปี   สพป.อุดรธานี  เขต  2
29  สค.2563พิธีเปิดการอบรม แบบเรียบง่าย สไตล์กลุ่มงานสื่อฯ 

วิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรม  และเจ้าของสถานที่ ผอ.ร.บ้านนาแบก

 

วิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรม  และเจ้าของสถานที่

 

ศึกษานิเทศก์ เจ้าของโครงการ ให้ความรู้ภาคทฤษฎี DLTV

วิทยากรภายนอก แนะนำ Haed ware DLTV


วิทยากรภายนอก แนะนำ Haed ware DLTV

วิทยากรภายนอก สาธิตการติดตั้ง จานดาวเทียม


ชี้ให้ดูองศาของ จานดาวเทียมเดิม

ผู้เข้าอบรม ลองดู

ศน.แนะนำการติดตั้ง Hard ware ต่างๆ

 

ติดตั้งหัว LNB

นักการภารโรง ตัวแทนกลุ่มเชียงแหว กับ ศึกษานิเทศก์

 

ปฏิบัติการของจริง ปรับองศาจานดาวเทียม
โรงเรียนบ้านนาแบก

แก้ปัญหาจริงๆ

 

วิทยากรตอบข้อซักถาม และให้ลองดู

แก้ปัญหารายห้องเรียน


ตรวจสอบการรับสัญญาณรายห้องเรียน
ซึ่งรับชมรายการ DLTV ไม่ได้ทั้งอาคาร

ผู้เข้าอบรมตรวจสอบสัญญาณ DLTV

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดย กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง Hard ware DLTV
ให้แก่ครูและบุคลากร ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนๆ ละ 1-2 คน เพื่อให้นำความรู้ ทักษะ เทคนิคช่างที่ได้ ไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์
การรับสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล ให้แก่โรงเรียนในกลุ่ม.....ซึ่งมีบรรยากาศ ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ