HOME
Start
412

413

414
417
408
419
410
411
415
416
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
มิ.ย. 2563

 

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง

 

พบปะคุณครูที่โคกศรีวังแสง

จุดคัดกรอง โนนแสวง

 

โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดฯ

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

โรงเรียนบ้านโพนทอง

 

โรงเรียนบ้านโพนทอง

 

โรงเรียนบ้านเมืองปัง

 

 

การเรียนที่บ้านของนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทอง

 

Learn From Home ที่ น้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

 

Learn from Home ที่ โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ เชียงกรม

 

 

 

 

พบปะกับคุณครู
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

Learn from Home ที่ อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ โรงเรียนบ้านโนนสา

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน ของ ร.ร.บ้านนาม่วง เยอะมากๆ

 

Learn from Home ที่ เชียงกรม

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ด้วยเกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัศ โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบาลไทยต้องประกาศ พ.ร.ก ฉุกเฉิน
และเลื่อนการเปิดเทอม ไปเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงทำให้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้มีการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLTV มาสนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้าน Learn from Home ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร ไปนิเทศ ติดตามที่บ้าน....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ