HOME
Start
402
403
404
407
408
409
400
401
405
406
End
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
อำเภอเบญจลักษณ์ , อำเภอกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
๑๑-๑๓ ธ.ค.๖๒

ศึกษานิเทศก์ สพป.อ ด.๒
เยี่ยมสนามประกวด เพลงคุณธรรม
ณ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์

 

ศึกษานิเทศก์ คุณครูและนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
 ณ สนามประกวดเพลงคุณธรรม  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์   อ.เบญจลักษณ์    จ.ศรีสะเกษ

 

 

เยี่ยมสนามประกวด นิทานคุณธรรม
ณ  โรงเรียนบ้านจานทองกาววิทยา
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

ข้างหลังเป็นการประกวดนิทานคุณธรรม ช.๒

 

ชื่อโรงเรียนที่เป็นสถานที่ประกวดนิทานคุณธรรม

 

 

ถ่ายรูปร่วมกับ คุณครูและนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา ร่วมประกวด นิเทานคุณธรรม

 

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ สถานที่ ประกวด
ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์
โครงงานคุณธรรม และ ภาพยนตร์สั้น
บางกิจกรรม คณะกรรมการ
ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม

การประกวดภาพยนตร์สั้น
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
คณะกรรมการ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้าเยี่ยมชม

 

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
สถานที่ประกวดสวดมนต์แปล ไทย, อังกฤษ

 

ไหนๆ ก็มาศรีสะเกษแล้ว ก็เลยไปให้สุดแผ่นดินไทย
ที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ที่เห็นในภาพคือ ผามออีแดง

 

ศึกษานิเทศก์ ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านดงน้อย ตัวแทน สพป.อด.๒ ร่วมประกวด สวดมนต์แปล อังกฤษ

ที่ ผามออีแดง พบ คุณครูและผู้บริหาร จาก สพป.อด.๒
ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ฯ


 สถานที่ประกวดมารยาทไทย

 

ที่ ผามออีแดง พบ คุณครูและผู้บริหาร จาก สพป.อด.๒ ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ฯ

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กระจายไปยังโรงเรียนและสถานศึกษา ต่างๆ ใน จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวั นที่  ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในภาพเป็นการประกวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ณ  โรงเรียนและสถานศึกษา ในอำเภอเบญจลักษณ์และอำเภอกันทรลักษณ์... .........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ