HOME
Start
402
403
404
407
408
409
400
401
405
406
End
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒  (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)
๗-๘ ต.ค.๖๒

 

หอประชุมใหญ่เป็นสถานที่ประกวดโครงงานคุณธรรม

 

 

 

การเตรียมนำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

การเตรียมนำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม

 

การประกวดมารบาทไทย

 

การประกวดสวดมนต์แปลไทย

 

การประกวดมารบาทไทย

การประกวดเพลงคุณธรรม

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและอำนวยการการประกวดฯ

 

การประกวดเพลงคุณธรรม

 

คณะกรรมการและนักเรียน ร่วมประกวดละครคุณธรรม จาก โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา

 

 

การแสดงละครคุณธรรม

 

คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา

 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา

 

การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดโครงงาน  ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

การประกวดโครงงาน  ระดับมัธยมศึกษา

 

การประกวดโครงงาน  ระดับมัธยมศึกษา

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน สพป.อด.๒ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ในเดือนธันวาคม โดยจัดขึ้น ระหว่างวั นที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) อ.กุมภวาปี และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
ในภาพเป็นการประกวดกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   ณ  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) .........

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ