HOME
Start
402
403
404
397
398
399
400
401
405
406
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง  อ.ประจักษ์ศิลปาคม
มิ.ย. ๒๕๖๒

เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนสา

 เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน  ร.ร.บ้านโนนสา


เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน  ร.ร.บ้านโนนสา

 

 

ร่วมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านโนนสา

 

พบปะ สนทนากับ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสา

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนทรายฟอง

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนทรายฟอง
พร้อมกับ ผอ.ร.ร. ร่วมนิเทศฯ

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนทรายฟอง
พร้อมกับ ผอ.ร.ร. ร่วมนิเทศฯ

เยี่ยมนิเทศฯ ร.ร.บ้านเชียงกรม พบ ผู้ปกครอง
และชาวชุมชน ร่วมพัฒนาโรงเรียน


ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.ร.ร.บ้านเชียงกรม (ซ้าย) และ ผู้ปกครองนักเรียน (ขวา) ซึ่งวันนี้ ร่วมพัฒนาโรงเรียน

 

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

เยี่ยมนิเทศห้องเรียนComputer
ณ      ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

เยี่ยมห้องเรียน ศิลปศึกษา
ณ  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

เยี่ยมห้องเรียน
ณ  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

เยี่ยมห้องเรียน   ณ  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

 

เยี่ยมห้องเรียน   โรงเรียนบ้านนาม่วงเยี่ยมห้องเรียน   โรงเรียนบ้านนาม่วง

เยี่ยมห้องเรียน   โรงเรียนบ้านนาม่วง

 

เยี่ยมห้องเรียน   โรงเรียนบ้านนาม่วง

เยี่ยมห้องเรียน   โรงเรียนบ้านนาม่วง

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก์   ณ   โรงเรียน   ห้องเรียน  ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของศึกษานิเทศก์
ที่ต้องดำเนินการนิเทศ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ต่อ ๑ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ของผู้บริหาร ครู นักเรียน หากปัญหาใดที่ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแก้ไขได้ ก้ต้องดำเนิยนการทันที หากแก้ไม่ได้ ณ ขณะนั้น
ต้องไปทำการศึกษา ค้นคว้า ปรึกษา ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆ ให้แก่ โรงเรียน ให้จงได้ ในการนิเทศ ครั้งต่อไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ