HOME
Start
402
403
404
397
398
399
400
401
405
396
End
การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน  อ.ประจักษ์ศิลปาคม
๑๖-๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒

 

เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน    ณ   
ร.ร. บ้านหนองแวงเหนตือป่าก้าว

 


เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน ณ  ร.ร. บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ดูสภาพแล้ว พร้อมจัดการเรียนรู้ ในปี ๖๒ แล้ว

 

พบปะ สนทนา พูดคุย กับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

 

เยี่ยมห้องเรียน ม.๒ ที่ โนนสมบูรณ์

แหล่งเรียนรู้ หลากหลาย ของ โนนสมบูรณ์

 

แหล่งเรียนรู้ หลากหลาย ของ โนนสมบูรณ์

แหล่งเรียนรู้ หลากหลาย ของ โนนสมบูรณ์

อาหารกลางวันที่สะอาดนามูล พร้อมให้บริการ

 


 

พบปะ สนทนา พูดคุย กับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

 

 

เยี่ยมห้องผู้บริหาร ร.ร.ห้่วยสามพาดฯ

 

เยี่ยมห้องเรียน    ณ   
ร.ร.บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา

สนาม ทางเดิน ศาลาพักผ่่อน
ดูสภาพน่าจะพร้อมให้บริการ
ที่ ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 

เยี่ยมห้องเรียนประถม พร้อมจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

 

พาหนะรับ-ส่ง นักเรียน พร้อมให้บริการ
ที่ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

เยี่ยมห้องเรียน ที่ อุ่มจาน

 

เยี่ยมห้องเรียนมัธยม ที่ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

 

 

บริเวณสวนป่า สงบ ร่มรื่น ที่
ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

เยี่ยมห้องเรียน ที่ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงฯ

เยี่ยมห้องเรียน ป๕-๖ ที่ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงฯ

 

เยี่ยมห้องเรียน ป.๑ ที่ ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงฯ

 

เยี่ยมห้องเรียน ที่ ร.ร.บ้านโพนทอง

เยี่ยมห้องเรียน ที่ ร.ร.บ้านโพนทอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน
ที่ โรงเรียนบ้านเมืองปังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมใช้สอน
ที่ โรงเรียนบ้านเมืองปัง

 

พบปะสนทนากับคุณครู บ้านเมืองปัง

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้ดำเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ศึกษานิเทสก์
และบุคลากรของสำนักงาน ออกพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความพร้อมด้านกายภาพ ของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๙๕ โรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเบื้องต้นของทุกโรงเรียน
เพื่อให้คำแนะนำ คำชี้แนะ ให้คำปรึกษา ในการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นของโรงเรียนก่อน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปด้วยดี ต่อไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ