HOME
Start
402
403
404
407
398
399
400
401
405
406
End
การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ ๒ (จ.อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร,บึงกาฬ)
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี
๒๗ ก.ค. ๖๒


ท่าน รอง ศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อด.๑
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ดร.กาญจนา อัลฟ์เบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๑
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ

 

ผอ.ร.ร.บ้านหมากแข้ง กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียน
ที่ร่วมประกวดและแนะนำอาคารสถานที่ของโรงเรียน

 

 

คณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ร่มพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม

 

 

คุณครู นักเรียน (มัธยม) และศึกษานิเทศก์ จาก สพป.อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ

 

คุณครู นักเรียน (ประถม) และศึกษานิเทศก์
จาก สพป.อุดรธานี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.บ้านนาชุมแสง สพป.อด.๓

 

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
จาก   สพป.อด.๒

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.บ้านดงเสียว  สพป.สน.๓

 

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.พังโคนงวิทยาคม  สพม. ๒๓

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

 

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร ศรีวิไลวิทยา  สพม.๒๑

 

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.บ้านวังยาง   สพป.สน.๒

 

นักเรียน ม.ต้น จาก ร.ร.บ้านเทื่อม   สพป.อด.๔

บูทนำเสนอโครงงาน ระดับ ม.ต้น

บูทนำเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา

 

บูทนำเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา

 

 

บูทนำเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา

บูทนำเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา


บูทนำเสนอโครงงาน ระดับประถมศึกษา

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั่้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สพป.อุดรธานี เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษา สพป. และ สพม. ใน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ
จำนวน ๑๓ เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ณ อาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเปรมติณลสูลานนท์   โดยจัดประกวด เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ    โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี......ซึ่งมีบรรยากาศ ดังที่นำเสนอ.....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ