HOME
Start
402
403
404
397
398
399
400
401
405
406
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน     อ.ประจักษ์ศิลปาคม
มิ.ย. ๒๕๖๒

เยี่ยมนิเทศ ห้องเรียนปฐมวัย   ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 ถุงยังชีพของนักเรียน ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 

คณะครูโรงเรียนบ้านอุ่มจาน ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม

 

 

คุณครูโรงเรียนบ้านโพนทอง กับ ศึกษานิเทศก์

 

คุณครูโรงเรียนบ้านโพนทอง กับ ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์ พบ นักเรียนกำลังทำกิจกรรมกลุ่ม
ที่   โรงเรียนบ้านโพนทอง

 

ศึกษานิเทศก์ พบ นักเรียนกำลังทำกิจกรรมกลุ่ม
ที่   โรงเรียนบ้านโพนทอง

 

ศึกษานิเทศก์ สนทนา กับคุณครู ร.ร.บ้านโพนทอง

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านเมืองปัง

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านเมืองปัง

 เยี่ยมนิเทศห้องเรียน วิทยาศาสตร์ .ร.บ้านเมืองปัง

 

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ

เยี่ยมนิเทศห้องเรียนปฐมวัย ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านโคกศรีวังแสง (กลุ่มนาม่วง)

 

เยี่ยมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านโคกศรีวังแสง
(กลุ่มนาม่วง)

เยี่ยมห้องเรียน  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

เยี่ยมห้องเรียน  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

 

ศึกษานิเทศก์ พบปะ สนทนา กับ ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

 

เยียมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
พบ่ว่า ใช้สื่อ DLTV ผ่าน Internet

 

เยียมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
พบ่ว่า ใช้สื่อ DLTV ผ่าน Internetเยียมนิเทศห้องเรียน ร.ร.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
พบ่ว่า ใช้สื่อ DLTV ผ่าน Internet

พบปะกับคุณครู ร.ร.บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก์   ณ   โรงเรียน   ห้องเรียน  ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของศึกษานิเทศก์
ที่ต้องดำเนินการนิเทศ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ต่อ ๑ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อรับทราบ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ของผู้บริหาร ครู นักเรียน หากปัญหาใดที่ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการแก้ไขได้ ก้ต้องดำเนิยนการทันที หากแก้ไม่ได้ ณ ขณะนั้น
ต้องไปทำการศึกษา ค้นคว้า ปรึกษา ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆ ให้แก่ โรงเรียน ให้จงได้ ในการนิเทศ ครั้งต่อไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ