HOME
Start
402
403
404
407
398
399
400
401
405
406
End
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านปะโค, บุ่งหมากลาน, หินฮาวโนนงาม,นาแบก (อ.กุมภวาปี)
๑๖-๑๙ ก.ย. ๖๒

 

คณะกรรมการนิเทศ ร่วมต้อนรับนักเรียน ตอนเช้าหน้าโรงเรียนบ้านปะโค

 

 

เข้าแถวเคารพธงชาติ ร.ร.บ้านปะโค

คณะครูโรงเรียนบ้านปะโค ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศฯ

 

 

คณะครูโรงเรียนบ้านปะโค ร่วมให้การต้อนรับ

 

คณะกรรมการนิเทศ สพป.อด.๒ ชุดที่ ๑๐

เเอกสารและสื่อ ที่ โรงเรียนบ้านปะโค
นำมาแสดง ต่อ คณะนิเทศฯ

 

โครงงาน และผลิตภัณฑ์จากผลงานนักเรียน
ที่ โรงเรียนบ้านปะโค นำมาแสดงแก่คณะนิเทศฯ

สื่อการเรียนรู้ ที่ ปะโค

คณะกรรมการนิเทศฯ พบปะกับคณะครู
โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน

คุณครู นำเสนอวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ร.ร.บ้านบุ่งหมากลาน

 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ พบปะกับคณะครู โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน

 

 

 

 

 หลานชายของศึกษานิเทศก์ ก็เรียนที่
ร.ร.บ้านบุ่งหมากลาน

 

ทำความสะอาดตอนเช้า ที่  หินฮาวโนนงาม

 

 

สหกรณ์โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม

เทคโนโลยีการศึกษา ที่ หินฮาวโนนงาม

เทคโนโลยีการศึกษา ที่ หินฮาวโนนงาม

การกำจัดขยะ ที่ หินฮาวโนนงาม

 

 

แหล่งค้นคว้า ของ หินฮาวโนนงาม

 

เข้าแถวตอนเช้าที่ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม

 

คณะกรรมการนิเทศฯ พบปะกับคณะครู
ร.ร.บ้านหินฮาวโนนงาม

 

ท่าน ผอ.สพป.อด.๒ ร่วมกับ คณะกรรมการนิเทศฯ
พบปะกับคณะครู ร.ร.บ้านหินฮาวโนนงาม

 

อุปกรณ์การสอน ปฐมวัยที่ ร.ร. บ้านนาแบก

อุปกรณ์การสอน ปฐมวัยที่ ร.ร. บ้านนาแบก

 

คุณครูปฐมวัย ร.ร.บ้านนาแบก สาธิต เทคนิค วิธีการสอน
ที่สามารถสร้างระเบียบ วินัย สมาธิ แก่นักเรียนปฐมวัย

 

คุณครูปฐมวัย ร.ร.บ้านนาแบก สาธิต เทคนิค วิธีการสอน
ที่สามารถสร้างระเบียบ วินัย สมาธิ แก่นักเรียนปฐมวัย


ศึกษานิเทศก์ ร่วมทำกิจกรรม กับ
นักเรียนปฐมวัย ที่ นาแบก

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการออกพื้นที่ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๒๔ ชุด ออกพื้นที่ นิเทศติดตาม ทุกโรงเรียนในสังกัด (๑๙๔ โรงเรียน)
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ในภาพเป็นบรรยากาศนิเทศฯ ของคณะกรรมการ ชุดที่ ๑๐....

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ