HOME
Start
412
413
414
407
408
409
410
411
415
406
End
English Champ
โรงเรียนหนองลุมพุกหญ้าม้า อ.ประจักษ์ศิลปาคม
22 ก.พ.2563

 

ศน. พบ นักเรียน

แนะนำวิทยากร

 

แขกผู้มีเกียรติ มาร่่วมพิธีเปิด

วิทยากรชาวต่างประเทศ

 

ถ่ายรูปร่วมทั้งวิทยากร แขกผู้เเกียรตและนักเรียนร่วมเข้าค่าย

 

 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยากรชาวไทย


 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยากรชาวไทย

 

 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยากรชาวไทย

 

 

กิจกรรมค่ายช่วงชั้นที่ 1 โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ

 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยากรชาวไทย

 

 

กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยากรชาวไทย

กิจกรรมค่ายช่วงชั้นที่ 1 โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ

NEXT  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Cham) เป็นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Real Exprerience) นักเรียนได้สื่อสารกับชาวต่่างประเทศ
ได้พูดคุยสนทนากับเจ้าของภาษาจริง นักเรียนมีความตื่นเต้น มีความสนุกสนานกับกิจกรรม ......ซึ่งหากโรงเรียนใด
ทำได้ก็จะเป็นการเสริมแรง สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.......ในภาพเป็นการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม...

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ