HOME
Start
412
413
414
417
408
409
410
411
415
416
End
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid -19
โรงเรียนในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
พ.ค. - มิ.ย .2563

 

 


 

 

ประชุมคณะกรรมการก่อนออกพื้นที่ นิเทศ ติดตาม

 

ผอ.สพป.อด.๒ มอบนโยบายคณะนิเทศ

 

 

นิเทศ ร.ร.หนองแวงเหนือป่าก้าว

นิเทศ ร.ร.หนองแวงเหนือป่าก้าว

นิเทศ ที่ ร.ร.บ้านโนนแสวง

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน บ้านโนนแสวง

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน บ้านโนนแสวง

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านห้วยสามพาดฯ

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ โนนสมบูรณ์

 

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ

 

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านสะอาดนามูล

 

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.บ้านสะอาดนามูล

 

เยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านโคกสีวังแสง

 

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน บ้านโนนสา

 

เยี่ยมนิเทศ ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

เยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านนาม่วง

 

เยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านนาม่วง

 

คุณครู ร.ร.บ้านโนนสา
นำเสนอการเรียนที่บ้านของโรงเรียน

เยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านโนนสา

 

เยี่ยม นิเทศ ร.ร.บ้านโนนสา

NEXT    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่บ้าน (Learn from home) ตามนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ต้องมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จาก ๑๖ พฤษภาคม ไปเป็น ๑ กรกฎาคม ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว นักเรียนไม่ได้เรียน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ท่าน นัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มีนโยบายให้นักเรียน เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เรียนรู้ที่บ้าน
ในส่วนของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ได้สนองนโยบายดังกล่าว และได้แต่งตั้งคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว...

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ