HOME
Start
422

413

414
417
418
419
420
421
415
416
End
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์, อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม, บ้านอุมจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
25-26 สค.2563


ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ 

ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

 

 

ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

ผลงานนักเรียน
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์

 

ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์


ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 


ร.ร.บ้านอุ่มจาน

 

NEXT  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา คือ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ซึ่งให้แต่ละตำบล คัดเลือกโรงเรียนละหนึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในภาพเป็นการ
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จำนวน ๓ ตำบล

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ