HOME
Start
422

423

424
417
418
419
420
421
425
416
End
การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนาม่วง
15-16 ก.ย. 2563

 

 

เยี่ยมห้องเรียน ร.ร.บ้านโนนทรายฟอง

 

 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมกับคณะครู โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

 

 

ศึกษานิเทศก์ พบปะ สนทนา กับ คณะครู โรงเรียนบ้านเชียงกรม

 

 

สังเกตการสอนที่ เชียงกรม

ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง
ที่ ร.ร.บ้านเชียงกรม

ศึกษานิเทศก์ พบปะ กับ คณะครู โรงเรียนบ้านนาม่วง

 สังเกตการสอนคุณครู ร.ร.บ้านนาม่วง

 

เยี่ยมห้องเรียน ป.๑ ที่ นาม่วง

 

 

เยี่ยมห้องเรียน ป.๔ ที่
ร.ร.อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 

ศึกษานิเทศก์ พบปะกับคณะครูุโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

ศน.พบปะสนทนากับ ผอ.และ คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสา

 

ศน. พบปะสนทนากับ ผอ. และ คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสา

 

สังเกตการสอน คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสา

 

 

นิเทศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 นิเทศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

เยี่ยมห้องเรียนอนุบาลหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

เยี่ยมห้องเรียนอนุบาลหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

สังเกตการสอนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

สื่อการสอน คุณครู หนองลุมพุกฯ

 

มื้อเที่ยงของน้องอนุบาล หนองลุมพุกฯ

เยี่ยมห้องเรียน บ้านโนนแสวง

เยี่ยมห้องเรียน บ้านโนนแสวง

 

เยี่ยมห้องเรียน บ้านโคกสีวังแสง

เอกสารที่ โรงเรียนเตรียมรับการนิเทศ

 

ทางผ่านไปกลุ่มโรงเรียนนาม่วง
อ.ประจักษ์ศิลปาคม

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้จัดทำโครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้ให้ศึกษานิเทศก์ แต่ละท่านไปนิเทศฯ โรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน และนิเทศทุกเรื่องที่เกี่ยวกับด้านวิชาการ.....
.....ซึ่งมีบรรยากาศ ดังนำเสนอ

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม