HOME
Start
412

413

414
417
418
419
420
411
415
416
End
การ Brian stormming  Stake Holder ของโรงเรียนในโครงการ School as Learning  Community
โรงเรียนบ้านนายูง และโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
14-15 ส.ค.2563

แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานที่ ร.ร.บ้านนายูง

ผู้มาร่วมระดมสมอง
ผู้มาร่วมประชุม    ที่ โรงเรียนบ้านนายูง ประกอบด้วย คณะครู ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน

นักเรียนทำแผนผังความคิด

ท่านผู้ปกครอง ระดมสมอง

นักเรียนบ้านนายูง ทำ Mind Mapping


นักเรียนบ้านนายูง ทำ Mind Mapping
นักเรียนบ้านนายูง ทำ Mind Mapping


นักเรียนบ้านนายูง Brian Storming

 

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ ถ่ายรูปร่วมกับผู้มาร่วมงาน


Mind Map จาก Brian Storming

Mind Map จาก Brian Storming

Mind Map จาก Brian Storming

 

ท่าน ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว พบปะกับผู้มาร่วมงาน


ท่าน รอง ผอ.สพป.อด.๒ ท่าน สมาน บุญจะ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งสอง แห่ง

 
ผู้มาร่วมประชุมระดมสมอง ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

การนำเสนอผลการระดมสมองของคุณครู

การนำเสนอผลการระดมสมองของนักเรียน

การนำเสนอผลการระดมสมองของท่านผู้ปกครอง

 

ถ่ายภาพรวมที่ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ได้ทำการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
(School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ที่ โรงเรียนบ้านนายงู.
และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว.......

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม
 
ฉะเ