HOME
Start
432

423

424
427
428
429
430
431
425
426
End

ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ก่อนเกิดภาวะแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะกลับมาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งใหญ่ๆ จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.๒ ในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
มี.ค - พ.ค. ๖๔การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

 


การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

 

การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

 

 

 

การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

การอนุักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้าน ที่
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

 

การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

การสอบ อ่าน คิดวิเคราะห์ ของ นักเรียน ช่วงชั้นที่ ๑
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓

 

การประชุมต้องใช้แบบออนไลน์
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายหัวข้อ

 

 

การประเมินครูผู้ช่วย เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตามมาตรการ ศบค. . D-H-M-T

 

 

การประเมินครูผู้ช่วย เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตามมาตรการ ศบค. . D-H-M-T

การนิเทศ โรงเรียน พบปะ พูดคุย กับคุณครู
ก็เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตามมาตรการ ศบค. . D-H-M-T

การนิเทศ โรงเรียน พบปะ พูดคุย กับคุณครู
ก็เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตามมาตรการ ศบค. . D-H-M-T

 

การนิเทศ โรงเรียน พบปะ พูดคุย กับคุณครู
ก็เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ตามมาตรการ ศบค. . D-H-M-T

 

 

เยี่ยมห้องเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่ โรงเรียนบ้านโพนทอง
เยี่ยมห้องเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่ โรงเรียนบ้านเมืองปัง

 

เยี่ยมห้องเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ โรงเรียนบ้านเมืองปัง

 

 

เยี่ยมโรงเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่ โรงเรียนบ้านเน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

เยี่ยมห้องเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่ โรงเรียนบ้านเสะอาดนามูล

เยี่ยมห้องเรียน ในระยะเปิดเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่ โรงเรียนบ้านเสะอาดนามูล

 

เยี่ยมห้องเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

พบปะ กับ คณะครูที่ โรงเรียนบ้านเชียงกรม

พบปะสนทนา กับผู้บริหารและคุณครูวิชาการ
ของโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

 

เยี่ยมห้องเรียนที่ โรงเรียนบ้านโนนสา

 

พบปะ สนทนา กับ ผู้บริหาร และคุณครู ร.ร.บ้านโนนสา

พบปะ สนทนา กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง

 

สนทนากับครู โรงเรียนบ้านนาม่วง

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

พบปะ สนทนากับผู้บริหาร และคุณครูวิชาการ
ที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

 

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

 

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.บ้านโพนทอง

 

เยี่ยมห้องเรียนที่ ร.ร.บ้านเมืองปัง

พบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสวง

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงปลายภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ และช่วงต้นภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเกิด
ภาวะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระลอกที่ ๒,๓, และ ยาวมาถึงปัจจุบัน......(ไม่อยากโทษใคร คนไทยด้วยกัน)
เป็นระยะที่ โรงเรียนเปิดเรียนได้ตามปกติ ศึกษานิเทศก์ก็ทำหน้าที่ปกติ คือ เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย สนทนา กับ ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และ เยี่ยมห้องเรียน....ทั้งนี้ ก็เพื่อ .เพื่อสร้าง ขวัญกำลัง รับทราบ สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของโรงเรียน หากพอแก้ไขได้ในระดบโรงเรียนก็จะทำการช่วยเหลือ แก้ไข เท่าที่ทำได้
...ถ้าหากเหลือบ่ากว่าแรง ก็ รายงาน ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ขึ้นไป เพื่อแนวทางแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน   ต่อไป

ศน. สุริยนต์  อินทร์อุดม
ศน. สุริยนต์   อินทร์อุดม